Delphi Sms Gönderme | Delphi Sms Api - Xml Post, Web Service

DELPHI SMS API ÖRNEK KODLAR

Delphi üzerinde gerçekleştirilmiş XML-POST ve WEBSERVICE hizmetlerimizin Api kod örneklerini hazırladık

  Ücretsiz DELPHI SMS Api Entegrasyonu

 1. DELPHI Sms Api servisimiz ile kendi isteminize kolayca entegre edip; müşterilerinize şifre doğrulama, otomatik onay veya bilgi için anında tekli veya toplu mesajlar gönderin. Toplu sms gönderimi gibi birçok avantaj elde edeceğiniz Delphi SMS API örnek ve dokümanlarımızı inceleyin.
  Delphi sms gönderme api


  Ücretsiz üyelik oluşturarak Api hizmetimizi deneme fırsatını şimdi değerlendirin.
  VatanSMS aboneliği ve Api hizmetimizi denemek tamamen ücretsizdir.
  Oluşturacağınız üyelik herhangi bir taahhüdü içermez.
  Risk yok! DELPHI SMS API servisimizi size hediye edeceğimiz sms kredinizle deneyin. Satın almak veya herhangi bir ödeme yapma zorunluluğunuz yok!
  ÜCRETSİZ ÜYE OL ve DELPHI ile TEST ET


 2. DELPHI - XML POST - BİR MESAJI ÇOK KİŞİYE GÖNDERME


  unit Unit1;
  
  interface
  
  uses
   Windows, Messages, SysUtils, Variants, Classes, Graphics, Controls, Forms,
   Dialogs, IdBaseComponent, IdComponent, IdTCPConnection, IdTCPClient, IdHTTP,
   Menus, StdCtrls;
  
  type
   TForm1 = class(TForm)
    TIdHTTP: TIdHTTP;
    kad: TEdit;
    sifre: TEdit;
    kno: TEdit;
    orji: TEdit;
    nu1: TEdit;
    mesaj: TMemo;
    Button1: TButton;
    durum: TMemo;
    Label1: TLabel;
    Label2: TLabel;
    Label3: TLabel;
    Label4: TLabel;
    Label5: TLabel;
    Label6: TLabel;
    Label7: TLabel;
    nu2: TEdit;
    Label8: TLabel;
    procedure Button1Click(Sender: TObject);
   private
    { Private declarations }
   public
    { Public declarations }
   end;
  
  var
   Form1: TForm1;
  
  implementation
  {$R *.dfm}
  function POST (url,xmlstring:WideString):string;
  var
  datalistesi: TStringList;
  HTTP: TIdHTTP;
  cevap: string;
  utff: string;
  begin
  HTTP := TIdHTTP.Create(nil);
  HTTP.Request.Accept:='*/*';
  HTTP.Request.ContentType:='application/x-www-form-urlencoded';
  datalistesi := TStringList.Create;
  utff:=UTF8Encode(xmlstring);
  datalistesi.Add(utff);
  cevap := HTTP.Post(url,datalistesi);
  datalistesi.Free;
  HTTP.Free;
  Result:=cevap;
  end;
  
  procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);
  var
  xml,url:string;
  begin
  url:='http://panel.vatansms.com/panel/smsgonder1Npost.php';
  xml:= 'data=<sms><kno>'+kno.Text+'</kno>'+
   '<kulad>'+kad.Text+'</kulad>' +
   '<sifre>'+sifre.Text+'</sifre>' +
   '<gonderen>'+orji.Text+'</gonderen>' +
   '<mesaj>'+mesaj.Text+'</mesaj>' +
   '<numaralar>'+nu1.Text+','+nu2.Text+'</numaralar>'+
   '<tur>Normal</tur>' + //Normal yada Turkce olabilir
   '</sms>';
   //Xml'in içinde aşağıdaki alanları ekleyebilirsiniz.
   // '<zaman>2013-11-05 15:00:00</zaman>'+ İleri tarihli mesaj için kullanabilirsiniz.
  Form1.durum.Lines.Add(POST(url,xml));
  end;
  end.
  

  DELPHI - XML POST - N MESAJI N KİŞİYE GÖNDERME


  unit Unit1; 
  
  interface
  
  uses
   Windows, Messages, SysUtils, Variants, Classes, Graphics, Controls, Forms,
   Dialogs, IdBaseComponent, IdComponent, IdTCPConnection, IdTCPClient, IdHTTP,
   Menus, StdCtrls, Grids, DBGrids;
  
  type
   TForm1 = class(TForm)
    TIdHTTP: TIdHTTP;
    kad: TEdit;
    sifre: TEdit;
    kno: TEdit;
    orji: TEdit;
    nu1: TEdit;
    mesaj1: TMemo;
    Button1: TButton;
    durum: TMemo;
    Label1: TLabel;
    Label2: TLabel;
    Label3: TLabel;
    Label4: TLabel;
    Label5: TLabel;
    Label6: TLabel;
    Label7: TLabel;
    nu2: TEdit;
    Label8: TLabel;
    mesaj2: TMemo;
    Label9: TLabel;
    procedure Button1Click(Sender: TObject);
   private
    { Private declarations }
   public
    { Public declarations }
   end;
  
  var
   Form1: TForm1;
  
  implementation
  {$R *.dfm}
  function POST (url,xmlstring:WideString):string;
  var
  datalistesi: TStringList;
  HTTP: TIdHTTP;
  cevap: string;
  utff: string;
  begin
  HTTP := TIdHTTP.Create(nil);
  HTTP.Request.Accept:='*/*';
  HTTP.Request.ContentType:='application/x-www-form-urlencoded';
  datalistesi := TStringList.Create;
  utff:=UTF8Encode(xmlstring);
  datalistesi.Add(utff);
  cevap := HTTP.Post(url,datalistesi);
  datalistesi.Free;
  HTTP.Free;
  Result:=cevap;
  end;
  
  
  
  procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);
  var
  xml,url:string;
  begin
  url:='http://panel.vatansms.com/panel/smsgonderNNpost.php';
  xml:= 'data=<sms><kno>'+kno.Text+'</kno>'+
   '<kulad>'+kad.Text+'</kulad>' +
   '<sifre>'+sifre.Text+'</sifre>' +
   '<gonderen>'+orji.Text+'</gonderen>' +
   '<telmesajlar>'+
   '<telmesaj><tel>'+nu1.Text+'</tel><mesaj>'+mesaj1.Text+'</mesaj></telmesaj>' +
   '<telmesaj><tel>'+nu2.Text+'</tel><mesaj>'+mesaj2.Text+'</mesaj></telmesaj>' +
   '</telmesajlar>'+
   '<tur>Normal</tur>' + //Normal yada Turkce olabilir
   '</sms>';
  
   //Xml'in içinde aşağıdaki alanları ekleyebilirsiniz.
   // '<zaman>2013-11-05 15:00:00</zaman>'+ İleri tarihli mesaj için kullanabilirsiniz.
  
  Form1.durum.Lines.Add(POST(url,xml));
  end;
  end.
  

  DELPHI - XML POST - RAPORLAMA


  unit Unit1;
  
  interface
  
  uses
   Windows, Messages, SysUtils, Variants, Classes, Graphics, Controls, Forms,
   Dialogs, IdBaseComponent, IdComponent, IdTCPConnection, IdTCPClient, IdHTTP,
   Menus, StdCtrls, Grids, DBGrids;
  
  type
   TForm1 = class(TForm)
    TIdHTTP: TIdHTTP;
    kad: TEdit;
    sifre: TEdit;
    Button1: TButton;
    sonuc: TMemo;
    Label1: TLabel;
    Label2: TLabel;
    Label7: TLabel;
    ozelkod: TEdit;
    Label3: TLabel;
    procedure Button1Click(Sender: TObject);
   private
    { Private declarations }
   public
    { Public declarations }
   end;
  
  var
   Form1: TForm1;
  
  implementation
  {$R *.dfm}
  function POST (url,xmlstring:WideString):string;
  var
  datalistesi: TStringList;
  HTTP: TIdHTTP;
  cevap: string;
  utff: string;
  begin
  HTTP := TIdHTTP.Create(nil);
  HTTP.Request.Accept:='*/*';
  HTTP.Request.ContentType:='application/x-www-form-urlencoded';
  datalistesi := TStringList.Create;
  utff:=UTF8Encode(xmlstring);
  datalistesi.Add(utff);
  cevap := HTTP.Post(url,datalistesi);
  datalistesi.Free;
  HTTP.Free;
  Result:=cevap;
  end;
  
  
  
  procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);
  var
  xml,url:string;
  begin
  url:='http://panel.vatansms.com/panel/smstakippost.php';
  xml:= 'data=<smsrapor>'+
   '<kulad>'+kad.Text+'</kulad>' +
   '<sifre>'+sifre.Text+'</sifre>' +
   '<ozelkod>'+ozelkod.Text+'</ozelkod>' +
   '</smsrapor>';
  Form1.sonuc.Lines.Add(POST(url,xml));
  end;
  end.
  


  DELPHI - WEBSERVIS - ENTEGRASYON


  
  ************************************************************************
  The types declared in this file were generated from data read from the
  WSDL File described below:
  WSDL   : http://panel.vatansms.com/webservis/service.php?wsdl
  Encoding : ISO-8859-1
  Codegen : [wfDebug,wfUseSerializerClassForAttrs]
  Version : 1.0
  ************************************************************************
  
Her Mesaj , Yeni Bir Fırsat!
İş Ortaklığı Formu
Fiyat Al
İş Ortaklığı
Ara